Oferta pracy

POLSKI TEATR TAŃCA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: 

ASYSTENTKA/ASYSTENT z obsługą sekretariatu

Wymiar etatu 1/1 (cały)

Umowa na trzymiesięczny okres próbny

Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

 

       1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

       Wymagania niezbędne

 1. wykształcenie wyższe, licencjackie;
 2. minimum roczne doświadczenie w pracy w jednostce publicznej, preferowane instytucje kultury;
 3. znajomość podstaw prawno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury;
 4. znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

 

      Wymagania dodatkowe

 1. obsługa komputera w systemie MacOS, znajomość programów edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych;
 2. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość.

 

       Dodatkowe zalety

 1. umiejętność pozyskiwania środków finansowych;
 2. rozeznanie w ekonomicznych aspektach wydatkowania środków publicznych;
 3. kreatywność.

 

      2. Zakres wykonywanych zadań

 1. koordynowanie przepływu dokumentów w Teatrze,
 2. prowadzenie rejestru zarządzeń, umów, w tym wyodrębnionego katalogu umów prawnoautorskich,
 3. wykonywanie zadań związanych  z zapewnieniem dostępności Teatru osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z  ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)
 4. nawiązywanie kontaktów z osobami, instytucjami mogącymi podjąć współpracę z Teatrem,
 5. pośredniczenie w kontaktach pomiędzy dyrektorami a ww. podmiotami,
 6. aktywna pomoc przy opracowywaniu projektów umów i porozumień dotyczących zakresu prowadzonych spraw oraz nadzór nad ich realizacją,
 7. przygotowanie na zlecenie dyrektora wstępnych zbiorczych analiz i sprawozdań,
 8. samodzielna realizacja wyznaczonych celów,
 9. ścisła współpraca ze wszystkimi działami Polskiego Teatru Tańca.

 

      3. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z podaniem numeru telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji;
 2. List motywacyjny;
 3. CV;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (Polski Teatr Tańca w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

 

      4. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty należy składać niezwłocznie:
 1. na adres mailowy: teatr@ptt-poznan.pl oraz u.kasprzak@ptt-poznan.pl
 2. na adres korespondencyjny: Polski Teatr Tańca, 61-818 Poznań, ul. Taczaka 8.
 1. Ocena wstępna ofert, niezwłocznie po złożeniu oferty.
 2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

       5. Oferujemy

 1. Ciekawa, rozwijająca praca w międzynarodowym, twórczym zespole Teatru;
 2. Stabilne zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
 3. Wynagrodzenie zasadnicze 4.200,-zł + dodatek stażowy;
 4. Pakiet świadczeń socjalnych;
 5. Realny wpływ na rozwój instytucji.

 

       6. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-818 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach akt sprawy będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia naboru, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.