Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Polski Teatr Tańca w Poznaniu (w skrócie PTT):

tel. + 48 61 852 42 41/42
e-mail: teatr[at]ptt-poznan.pl

adres : ul. Taczaka 8, 61-818 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ptt-poznan.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa, z powodu użytkowania szablonu z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi wprowadzania zmian jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła,
  • w kilku miejscach oznaczenia kolorami niedostępne dla osób niewidomych lub innymi dysfunkcjami narządu wzroku,
  • brak aktywowania ruchem.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Kluska, email: teatr@ptt-poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 858 04 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu  bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - więcej

Dostępność architektoniczna budynku Polskiego Teatru Tańca

ul. Taczaka 8, 61-818 Poznań

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Taczaka. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Teatru (w okresie obowiązywania zakazu udziału widza w wydarzeniach kulturalnych), tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Możliwe jest też przejście od strony ulicy Kościuszki.

Dostępność parkingu
Z uwagi na ścisłe centrum Miasta, przy budynku znajdują się płatne miejsca parkingowe, oraz jedno miejsce postoju samochodu dla osób niepełnosprawnych. W zgłaszanych sytuacjach istnieje możliwość parkowania na dziedzińcu (od strony ul. Kościuszki) lub na nieruchomości  położonej przy ul. Taczaka 9a.

Dostępność budynku
Budynek położony jest przy ulicy Stanisława Taczaka. Ulica wyłożona jest dużymi płytami chodnikowymi. W przestrzeniach dla pieszych znajdują się listwy komunikacyjne dla niedowidzących, na ulicy nie ma wysokich krawężników, dostęp do wejścia do Teatru jest dogodny. 

Na parterze budynku, po lewej stronie, patrząc od wejścia znajduje się Portiernia/Punkt Informacyjny. Osoba obsługująca portiernię nie posługuje się językiem migowym.

Dostępność na wyższe kondygnacje z poziomu 0, gdzie znajduje się Portiernia/Punkt Informacyjny zapewnia winda hydrauliczna. Winda zaopatrzona jest w dźwiękową sygnalizację informującą o poziomie, na którym znajduje się winda. Oznaczenia na przyciskach są wypukłe, dzięki czemu ich funkcje przeznaczenia są rozpoznawalne przez dotyk.

Na poziomie 0, po prawej stronie patrząc od strony wejścia, na wysokości wejścia na klatkę schodową, znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, która pozwala dostać się na poziom parteru, na którym planowane jest w przyszłości  funkcjonowanie kawiarni teatralnej.

W holu głównym znajduje się również klatka schodowa prowadząca na wszystkie kondygnacje: od I do IV.

Na kondygnacji 0 oraz na kondygnacjach III i IV znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system przywoławczy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność do Sali Studyjnej zapewnia również winda osobowo-towarowa dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do odpowiedniej komórki/działu w Teatrze zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość uzyskania pomocy w doprowadzeniu na odpowiednie piętro lub też zejścia pracownika stosownego działu. W celu uzyskania niezbędnej pomocy należy zgłosić się do pracownika Portierni/Punktu Informacyjnego na kondygnacji 0.

Informujemy, że jesteśmy w trakcie sukcesywnego aktualizowania informacji dotyczących deklaracji dostępności.