15.11.2019
Ogłaszamy wyniki pierwszego etapu!
Premiera w Roku Szyderców

Koncepcje Szymona Kaczmarka/Żelisława Żelisławskiego, Dominiki Wiak/Jakuba Lewandowskiego oraz Michała Ryni i Nastii Bremec Ryni znalazły się w drugim etapie konkursu na realizację premiery w Roku Szyderców w Polskim Teatrze Tańca. Serdecznie gratulujemy!

Przypomnijmy, że Polski Teatr Tańca ogłosił konkurs na realizację premiery, wpisującej się w idiom na rok 2020, czyli Rok Szyderców. Zadaniem choreografa lub reżysera było przedstawienie opisu koncepcji spektaklu, w którym wykonawcami będą artyści Polskiego Teatru Tańca, wraz ze wskazaniem współrealizatorów. Polski Teatr Tańca wyprodukuje spektakl premierowy zwycięzcy konkursu oraz wypłaci honoraria realizatorom.

Ideą konkursu w Roku Szyderców jest sprowokowanie twórców do podjęcia tematów rozpiętych między lekkością humoru a oparami absurdu w uchwyceniu dystansu do rzeczywistości, nas samych, naszych upodobań, naszej historii, naszej kultury. 

Premiera spektaklu konkursowego Roku Szyderców planowana jest na czerwiec 2020 roku, podczas Malta Festival Poznan 2020. 

Warunki konkursu:
1. Konkurs jest otwarty.
2. Udział w Konkursie jest możliwy poprzez zgłoszenie pracy konkursowej obejmującej opis koncepcji choreograficznej lub reżyserskiej podpisanej przez autora albo autorówktóre należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Polski Teatr Tańca, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.ptt@gmail.com do 30 października 2019 r. Termin uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie praca konkursowa wpłynie do siedziby Teatru. Prace zgłoszone po upływie terminu nie będą uwzględniane.
3. Nadesłane prace powinny być umieszczone w zabezpieczonej kopercie, a przesyłka powinna być również opatrzona imieniem i nazwiskiem autora albo autorów pracy, a także jego adresem i adresem mailowym.
4. Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepszych, spełniających warunki formalne, prac będzie opierała się o poniżej wskazane kryteria:
      a. artystyczne, a w szczególności zgodność z ideą idiomu Rok Szyderców opisaną w ogłoszeniu o konkursie;
      b.  możliwości realizacyjne, w tym finansowe, obsadowe i techniczne.

Terminy:
30 października 2019 r. –  ostatni dzień nadsyłania prac;
15 listopada 2019 r. - ogłoszenie wyników wstępnej selekcji prac i zaproszenie autorów co najmniej dwóch wybranych prac do rozmów;
3-14 grudnia 2019 r. - próbna współpraca z zespołem artystycznym w celu przedstawienie ostatecznej wizji spektaklu; 
30 grudnia 2019 r. - ostateczny wybór zwycięskiego zespołu twórców;

Prace nad premierą rozpoczną się 26 lutego 2020 r. 

Założeniem jest, że premierowy spektakl zostanie włączony do stałego repertuaru Polskiego Teatru Tańca i prezentowany wielokrotnie w różnych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Regulamin

Wykaz sprzętu technicznego