BIP

 

 

Status prawny

Polski Teatr Tańca jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr RIK 15 i posiada osobowość prawną. 

Statut Polskiego Teatru Tańca

 

 

 

Organy zarządzające

Zgodnie ze statutem Teatru osobą zarządzającą instytucją kultury. Dyrektor działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego. Przy Teatrze może działać Rada Teatru, jako organ doradczy i opiniotwórczy, której skład ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

 

 

Oferty pracy 

Ogłoszenia

 

 

 

Majątek

Określa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

 

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Polski Teatr Tańca w Poznaniu (w skrócie PTT):

telefon: +48 61 8 52 42 42/41 
e-mail: teatr@ptt-poznan.pl
adres korespondencyjny: ul. Kozia 4, 61-835 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ptt-poznan.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zgodność oceniona na 62,5 %) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • większość zamieszczonych na stronie filmów nie posiada napisów lub wersji migowej dla osób głuchych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku.
  • górne menu pionowe ma za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem elementu na nim umieszczonego). Poprawienie sytuacji nastąpi niebawem,
  • w kilku miejscach oznaczenia kolorami niedostępne dla osób niewidomych lub innymi dysfunkcjami narządu wzroku
  • brak aktywowania ruchem

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Waligórski, email: p.waligorski@ptt-poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8 53 23 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - więcej

Dostępność architektoniczna budynku Polskiego Teatru Tańca

ul. Kozia 4, 61-835 Poznań

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Koziej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Teatru tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00.

Dostępność parkingu
Z uwagi na ścisłe staromiejskie centrum Miasta, przy budynku nie ma możliwości parkowania samochodów.

Do budynku prowadzi ulica wyłożona kamiennym, zabytkowym brukiem, przez co utrudniony jest wjazd wózków inwalidzkich. 

Dostępność budynku
Na parterze budynku, po lewej stronie znajduje się Portiernia/Punkt Informacyjny. Osoba obsługująca nie posługuje się językiem migowym.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia schodołaz zlokalizowany na kondygnacji 0.

W holu głównym znajdują się również schody prowadzące na I i II kondygnację.

Na kondygnacji 0 znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Jedno z nich jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, bez wyposażenia w system przywoławczy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na koniec listopada 2020 roku planowane jest przeniesienie siedziby Polskiego Teatru Tańca do budynku położonego w Poznaniu przy ul. Taczaka 8, które będą spełniać aktualne normy przewidziane dla budynków użyteczności publicznej.

Uprzejmie informujemy, że jesteśmy w trakcie sukcesywnego aktualizowania informacji dotyczących deklaracji dostępności. 

 

 

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

Archiwum zakładowe Polskiego Teatru Tańca zostało założone w 2001 roku. Zgromadzono w nim materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną obejmującą okres od  momentu powstania Teatru tj. od roku 1973 do dziś. Materiały archiwalne stanowią zasób Archiwum Państwowego.

W archiwum zakładowym gromadzona jest dokumentacja artystyczna w tym:

•  dokumentacja premierowa
•  wycinki prasowe
•  monografie artystów
•  afisze i plakaty
•  wydawnictwa okolicznościowe
•  dokumentacja audiowizualna
•  dokumentacja z warsztatów i festiwali organizowanych przez PTT
•  jubileusze PTT
•  Informatory i repertuary

oraz dokumentacja nieartystyczna: administracyjna, księgowa i akta osobowe.